تعداد بازدید از این صفحه : 30 بار

‌آيين‌نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري


ماده 1 -هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - كه در اين آيين‌نامه هيأت بدوي قلمداد مي‌شود - در هر يك از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسيدگي به تخلفات اداري - كه از اين پس قانون ناميده مي‌شود - با رعايت مفاد قانون ياد شده و اين آيين‌نامه تشكيل مي‌شود.

‌تبصره -  منظور از كارمندان كليه كاركنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است.

‌ماده 2 -  هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان - كه از اين پس هيأت تجديد نظر ناميده مي‌شود - در مركز وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي مستقل‌دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مراكز بعضي از استان‌ها به تشخيص هيأت عالي نظارت، همچنين در مركز هر يك از دستگاه‌ها زير تشكيل مي‌شود:

‌سازمان حج و زيارت، شركت مخابرات ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سازمان بهزيستي كشور، سازمان ثبت احوال كشور، كتابخانه ملي ايران و‌بعضي از دانشگاه‌هاي كشور به تشخيص وزيران ذيربط - حسب مورد.

‌تبصره 1 -سازمان‌هاي مستقل دولتي موضوع اين آيين‌نامه و ساير دستگاه‌هاي مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زير هستند:

‌سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربيت بدني، سازمان انرژي اتمي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان صدا و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيت كشور، سازمان اوقاف و امور خيريه،‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مجلس شوراي اسلامي، نهاد رياست جمهوري، شهرداري تهران، بنياد شهيد انقلاب اسلامي،‌بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، جمعيت هلال احمر، كميته

امداد امام خميني، سازمان تأمين اجتماعي، جهاد‌دانشگاهي و نهضت سوادآموزي.

‌تبصره 2 -دستگاه‌هاي موضوع اين ماده و تبصره يك آن، در صورت لزوم مي‌توانند در مركز خود هيأت‌هاي متعدد تجديد نظر داشته باشند.

‌ماده 3 -انتصاب هر يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر، با امضاي شخص وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌ها موضوع تبصره (1) ماده(2) اين آيين‌نامه و با رعايت شرايط مقرر در ماده (6) قانون صورت مي‌گيرد.

‌ماده 4 -هر يك از دستگاه‌ها ياد شده در تبصره (1) ماده (2) اين آيين‌نامه در صورت داشتن واحد سازماني در مراكز استان‌ها، مي‌توانند نسبت به تشكيل‌هيأت‌هاي بدوي در اين مراكز اقدام كنند.

‌ماده 5 -رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان حوزه هر استان تا زماني كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوي تشكيل نداده است پس از كسب نظر‌وزير بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع با هيأت بدوي متشكل در استان ديگر است.

‌تبصره -رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداري‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيأت بدوي با هيأت بدوي متشكل در استانداري‌مربوط است.

‌ماده 6 -هر يك از هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر پس از تشكيل، از بين خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر دبير جهت تنظيم صورتجلسه‌ها و‌مكاتبه‌هاي خود انتخاب و تعيين مي‌كنند.

‌تبصره -مكاتبه‌ها هيأت‌ها با امضاي رييس و در غايب وي باامضاي نايب رييس معتبر است.

‌ماده 7 -هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل، آغاز كار خود را به نحو مقتضي با ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان‌خود برسانند.

‌ماده 8 - رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مأمور توسط هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي‌گيرد و دستگاه محل مأموريت مكلف‌به اجراي آن است. در صورتي كه دستگاه محل مأموريت از اجراي رأي امتناع ورزد يا امكان اجراي رأي با توجه به شرايط خاص دستگاه ياد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم مي‌تواند رأساً نسبت به لغو حكم مأموريت اقدام كند و رأي صادر شده را به اجرا درآورد.

‌تبصره 1 - رسيدگي به تخلفاتي كه در محل مأموريت واقع شده بر عهده هيأت‌هاي محل مأموريت است، وي در صورتي كه رأي در صورتي كه رأي صادر شده يا‌اشكال اجرايي در دستگاه محل مأموريت كارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هيأت عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه‌لازم‌الاتباع است.

‌تبصره 2 -هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم، از هيأت‌هاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي‌گيرند‌وزارتخانه يا سازمان متبوع كرامند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي، مدارك اتهام و نتيجه بررسي‌هاي خود را به‌وزارتخانه يا سازمان محل مأموريت اعلام كند.

‌تبصره 3 - رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت، مأمور در شركتهاي تعاوني دستگاه‌هاي اجرايي يا دستگاه‌هايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هيأت‌هاي‌بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان است.

‌ماده 9 - در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاه‌هاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است، آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وي)، صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادر شده در خصوص وي است و مي‌تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و‌تحقيقات لازم از دستگاه‌هاي قبلي كمك بگيرد.

‌تبصره -دستگاه‌هاي قبلي و هيأت‌هاي آنها مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اجراي مفاد اين ماده معمول دارند.

‌ماده 10 -انجام وظيفه در هيأت‌ها با حفظ سمت و پست سازماني صورت مي‌گيرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم كار، در دستگاه‌هاي مشمول قانون‌تعداد كافي پست سازماني با تغيير عنوان پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات مربوط پيش‌بيني‌مي‌شود.

‌ماده 11 -هيأت‌ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشكيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خود را به كارگزيني دستگاه مربوط‌ارجاع كنند. نامه محرمانه هيأت‌ها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنان گذاشته شود.

‌تبصره -  مسئولين دستگاه‌ها مكلفند امكانات و نيروي انساني مورد نياز دفترهاي ياد شده را تأمين كنند.