تعداد بازدید از این صفحه : 68 بار

نمونه از بخشنامه مشابه با رای هیات وزیران


۱۳۸۵/۱۰/۲

اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

شماره112252/ت36379هـ

 

 

 

 

 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

        هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/9/1385 بنا به پيشنهاد شماره 151367/100 مورخ 11/9/1385 سـازمان مديريت و برنامـه‌ريزي كـشور و به استناد بند «ك» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب1383ـ تصويب نمود:
        متن زير به عنوان تبصره به ماده (7) آيين‌نامه اجرايي بندهاي « و» و « ي» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب‌نامه شماره 25526/ت32964هـ مورخ 11/5/1384 الحاق مي‌شود:
        « تبصره ـ در مناطقي كه امكان استخدام نيروهاي واجد شرايط براي تصدي مشاغل بهورز، بهيار، كمك بهيار و فوريت‌هاي پزشكي با مدرك تحصيلي دانشگاهي وجود ندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و از محل سهميه استخدامي سال‌هاي برنامه‌، نسبت به استخدام دارندگان مدرك تحصيلي غيردانشگاهي در مشاغل مذكور، با رعايت مقررات مربوط اقدام كند.
        به منظور تحقق شرايط استخدام در اين مشاغل، شوراي امور اداري و استخدامي كشور موظف است نسبت به اصلاح شرايط احراز مشاغل يادشده اقدام كند.»


 

معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي