تعداد بازدید از این صفحه : 40 بار

ماده 5 ابلاغیه


سياست ها، حدود وظايف و نحوة فعاليت مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور

(مصوب جلسه 483 مورخ 23/5/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

به منظور ساماندهي مراكز مجري آموزشهاي آزاد كشور و ايجاد بستري مناسب براي جلب مشاركت بخش غيردولتي در تلاش براي رشد و پرورش علائق و استعدادهاي نسل جوان و نيز تعيين حيطة مسئوليت هركدام از دستگاهها، ضوابط زير تعيين مي‌گردد:

فصل اول: تعريف

ماده 1: مركز آموزشي آزاد كه در اين مصوبه «آموزشگاه» يا «مؤسسه آموزشي» ناميده مي شود مكاني است كه به منظور تربيت و آموزش افراد علاقمند به افزايش توان علمي و تخصصي و يا كسب مهارتهاي فني، بي آنكه منجر به صدور مدرك رسمي تحصيلي رايج در كشور گردد، بر اساس شئون و هنجاري هاي اسلامي و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افراد حقيقي يا حقوقي تأسيس مي گردد.

ماده 2: آموزشگاهها يا مؤسسات آموزشي بايد كلاسهاي آموزشي مربوط به آقايان وبانوان را به تفكيك برگزار كنند و كاركنان شاغل در آموزشگاهها مخصوص آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشگاه هاي مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.

فصل دوم: حدود وظايف و نحوة فعاليت

ماده 3: صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد درقالب برگزاري كلاسهاي تجديدي، تكدرس، تقويتي و كنكور، برگزاري آزمون، كنكور مكاتبه اي و آموزش زبانهاي خارجي بر اساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدي تاقبل از دانشگاه به صورت حضوري و غير حضوري تحت عنوان آموزشگاه علمي آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش مي‌باشد.

ماده 4: صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد در قالب دوره هاي آموزش عالي آزاد ودوره هاي تخصصي و كاربردي كوتاه مدت بالاتر از سطح دوره متوسطه و همچنين برگزاري كلاسهاي كنكور براي دوره هاي كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالي مربوط به گروه غيرپزشكي و پزشكي تخت عنوان مؤسسه آموزش عالي آزاد و نظارت بر آنها حسب مورد از وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مي‌باشد.

ماده 5: صدور مجوز فعاليت هاي آموزشي آزاد در قالبهاي دوره هاي فراگيري مهارت، حرفه و رشتة معين بر اساس استانداردهاي مهارت آموزشي مشاغل تحت عنوان آموزشگاههاي فني و حرفه اي آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات وزارت كارو امور اجتماعي( سازمان فني و حرفه اي كشور) مي‌باشد.

ماده 6: در صورتي كه مؤسين مراكز آموزشهاي آزاد متقاضي تأسيس آموزشگاههاي چند منظوره براي آموزش در زمينه هاي مختلف باشند كسب مجوز از هر يك از دستگاه هاي ذيربط الزامي است.

ماده 7: صدا و سيما، مطبوعات و جرايد كثيرالانتشار كشور فقط در صورت تأييد رسمي و معرفي هر يك از وزارتخانه هاي ذيربط برابر فرمهاي ويژه مجاز به تبليغ و انتشار آگهي تبليغاتي مي‌باشند و مؤسس يا مؤسسين ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط مي باشند.

ماده 8: اداره ثبت شركتها مكلف است ثبت مراكز متقاضي فعاليت آموزشهاي آزاد را با ارائه مجوز از وزارتخانه هاي ذيربط انجام دهد.

تبصره هر گونه تغيير در اساسنامه اين مراكزبايد با اطلاع و موافقت وزارتخانه مرجع صدور مجوز صورت پذيرد.

ماده 9: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و ارگانهايي كه متقاضي فعاليت در رشته هاي مختلف آموزش هاي آزاد مي‌باشند موظفند مجوز رسمي فعاليت در هر رشته را از دستگاه ذيربط برابر ضوابط و مقررات دريافت نمايند. درغير اينصورت فعاليت آنها غير مجاز بوده و نيروي انتظامي موظف است بر طبق قانون تعطيل مؤسسات و اردوهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني دائر شده (مصوب 7/10/1372 مجلس شوراي اسلامي ) و آئين نامه اجرايي آن (مصوب 18/3/1373 هيئت وزيران) اقدام و عندالاقتضاء فعاليت آنان را تعطيل و پرونده خاطيان را جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع دهد.

تبصره آندسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود مجاز به فعاليت آموزشي مي‌باشند نيازي به كسب مجوز ندارند لكن بايستي اين نوع از فعاليت هاي خود را به اطلاع دستگاه ذيربط برسانند ولازم است متناسب با نوع فعاليت، مقررات و ضوابط دستگاه ذيربط را رعايت نمايند و دستگاه ذيربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت.

ماده 10: آئين نامه اجرايي اين مصوبه توسط هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيبط تهيه و پس از تأييد بالاترين مرجع تصميم گيري در آن وزارتخانه يا سازمان ابلاغ مي‌گردد.

ماده 11: با توجه به مصوبات «ضوابط تأسيس مراكز و مؤسسات ، كانونها و انجمن‌‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها» و «ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري» (مصوب 8/8/1375 و 21/1/1380 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) مفاد اين مصوبه شامل تأسيس مؤسسات و آموزشگاه هاي مزبور نميشود.

اين مصوبه در 2 فصل و 11 ماده و 2 تبصره براي كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و ……… لازم‌الاجرا ست و ساير مصوبات مغاير با آن ملغي اعلام ميگردد.

رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي فرهنگي سيد محمد خاتمي

اصلاح، تكميل وتفسير مصوبه سياست ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور

مصوب جلسه 513 مورخ 20/12/1381 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجلسه 513 مورخ 20/12/1381 به پيشنهاد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اصلاح، تكميل و تفسير مصوبه سياست ها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراكز مجري آموزش هاي آزاد كشور را به اين شرح تصويب كرد.

تبصره 1 ماده 4: صدور مجوز آموزشهاي زبانهاي خارجي از سطح مبتدي تا قبل از دانشگاه از وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش وبراي دوره هاي عالي (دانشگاهي) بر عهده وزارت علوم، تقيقات و فناوري مي‌باشد.

وزارتين مزبور حداكثر ظرف مدت 6 ماه نسبت به صدور مجوز براي مؤسساتي كه وضعيت خود را باشرايط موردنظر آنان تطبيق داده اند، اقدام نمايند.

تبصره 2 ماده 4: مراكزبراي سرفصل هاي كاربردي تخصصي مانند هتلداري، روزنامه نگاري، خبرنگاري، جهانگردي و بايد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز دريافت نمايند. به منظور پيشگيري از تخلف و فعاليتهاي مراكز خارج از حوزه تعيين شده، دستگاه ذيربط فرمهاي دور مجوز و ضوابط نظارت را بازنگري و نسبت به رفع ابهام اقدام نمايد.

تبصره ماده 6: اعطاي مجوز به يك مركز آموزش آزاد، موجب و مجوزي براي دائر نمودن شعبه يا شعبات در همان شهر يا شهرهاي ديگر نمي گردد.

تبصره 1 ماده 9: آن دسته از نهادهاي علمي، آموزشي و فرهنگي كه در چارچوب شرح وظايف خود مجاز به فعاليت آموزشي مي‌باشند جهت دائر نمودن دوره هاي آموزشي خاص كه با دامنه فعاليت ومسئوليت وزارتخانه هاي مسئول، تداخل يا همساني دارد لازم است قبل از اقدام، موافقت وزارتخانه ذيربط را اخذ نمايند و وزارتخانه ذيربط نيز حق نظارت بر فعاليت آنها را خواهد داشت.

تبصره 2 ماده 9: دوره هاي آموزش و مؤسسات برگزار كننده آموزش هاي آزاد تحت نظارت دستگاه با دستگاههاي صادركننده مجوز مي‌باشند.

تبصره ماده 10: دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند حداكثر يكسال پس از تصويب اين مصوبه، آيين نامه اجراي خود را بر اساس آيين نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاهاي فني و حرفه اي آزاد (مصوب جلسه 28/1/1379 هيئت محترم وزيران) به عنوان آين نامه الگو، در كميته هماهنگي آيين نامه هاي اجرايي آموزش هاي كشور كه در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و با حضور نمينده دستگاههاي مجري تشكيل مي‌گردد، بصورت نهايي هماهنگ و تنظيم نمايند.

ماده 12: دستگاههاي مجري آموزشهاي آزاد موظفند پيش از صدور هر گونه مجوزي براي برگزاري دوره يا تأسيس آموزشگاه بر طبق بند 14 ماده 4 قانون ناجا و مواد 1، 2، 3 آيين نامه نظارت بر اماكن عمومي ( مصوب 23/3/1363 هيئت محترم دولت) و تبصره هاي آن، نسبت به كسب نظر موافق ناجا در مورد صلاحيت موقعيت انتظامي مكان اقدام نمايند.

ماده 13: وزارتخانه هاي ذيربط مي بايست ظرف مدت 3 ماه ضوابط و نحوه نظارت بر فعاليت مراكز مجري آموزش‌هاي آزاد را تهيه نمايند.