تعداد بازدید از این صفحه : 50 بار

قانون مجازات اسلامی (ماده 571)


ماده 576
چنان چه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداريها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام
خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبی دولتی یا اجراي قوانین مملکتی و یا اجراي احکام یا اوامر مقامات
قضایی یا هر گونه امري که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیري نماید به انفصال از خدمات دولتی از
یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده 579
چنان چه هر یک از مأمورین دولتی محکومی را سختتر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی
کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنان چه این عمل به دستور فرد
دیگري انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم میشود و چنان چه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر
به مجازات آن نیز محکوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگري نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد
نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 600
هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به
نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس
از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداري نیز
مجري است و در هر حال آن چه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد.
قانون مسئولیت مدنی
1339 کمیسسون مشترك خاص دو مجلس /2/ مصوب 7
ماده 1 - هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادي یا حیثیت یا
شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براي افراد ایجاد گردیده لطمه اي وارد نماید که موجب ضرر
مادي یا معنوي دیگري شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
موادي از قانون مجازات اسلامی در خصوص کارکنان دولت