تعداد بازدید از این صفحه : 8 بار

دستور العملهای اجرایی نظام ارزیابی مشاغل


{{دستور العملهای اجرایی نظام ارزیابی مشاغل }} {مورخ تیرماه 1371 }

تطبیق وضع و جا به جایی شغلی

ماده 1- کلیه کارکنان شاغل بر اساس شغل موردی تصدی خود در زمان تصویب طرح (تاریخ تصویب شناسنامه ها وگروه شغلی ) با مشورت کمیته طبقه بندی مشاغل با ضوابط طرح تطبیق وضع خواهند یافت .

تبصره – چنانجه کارکنانی مدرک تحصیلی پیش بینی شده مربوط به شرایط احراز را نداشته باشند سابقه خدمت آنان به ترتیب

زیر جایگزین مدرک تحصیلی خواهد شد :

الف : یک سال تجربه جایگزین دو سال کمبود مدرک تحصیلی دوره دبستان .

ب : یک سال تجربه جایگزین یک سال کمبودتحصیلی دوره دبیرستان .

ج :   یک سال ونیم تجربه جایگزین یک سال کمبود مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم ودانشگاهی .

توضیح :گواهی نامه آموزشی موضوع ماده 4 این دستورالعمل نیز می توانند جایگزین تجربه مقرر دراین تبصره شوند.

ماده 2- در مورد کارکنانی که هنگام تطبیق وضع در اجرایی تبصره ماده یک به لحاظ کمبود تحصیلات سابقه تجربی از آنان

کسر گردیده است ،در صورت اخذ مدرک تحصیلی لازم ویا گواهینامه آموزشی در حین کار ،سوابق مزبور متناسب با مدرک تحصیلی یا گواهی نامه آموزشی ارائه شده از تاریخ ارائه به آنان مسترد خواهد شدومزایای متعلقه از تاریخ اخیر الذکر قابل پرداخت می باشد.

 

ماده 3- پس از تصویب مرحله اول طرح وتطبیق کارگران باآن (به ترتیب مقرر در ماده یک )هرگونه استخدام ، ارتقاء یا جا به جایی شغلی در کارگاه موکول به داشتن شرایط احراز شغل از نظر تحصیل و تجربه خواهد بود

تبصره 1- در مورد مشمولین این ماده کمبود مدرک تحصیلی براساس تبصره تبصره ماده یک قابل جبران است واعاده سوابق کسر شده ازاین بابت نیز به همان ترتیب مقرر درماده دو صورت می گیرد .

تبصره 2- در مورد مشمولین این ماده معادل سالهای اخذ مدرک تحصیلی بالاتر از شرایط احراز شغل به شرط این که ارتباط رشته تحصیلی با شغل مورد تصدی کارکنان مورد تایید کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه باشد ،می تواند جایگزین کمبود تجربه مورد نیاز شغل شود .

تبصره 3- در صورت نیاز کارگاه با پیشنهاد مدیریت و تایید کمیته طبقه بندیدر مورد مشاغل خاصی که در زمینه آن دربازار با

کمبود روبروست ویا مشاغل تخصصی و استثنایی به شرط داشتن مدرک تحصیلی لازم می توان از کمبود تجربه صرف نظر نمود .

ماده 4- هرگونه گواهی نامه های آموزشی فنی و حرفه های که از طریق مراجع رسمی صادر ویا تائید شده باشد با نظر کمیته طبقه بندی مشاغل ( از جهت مرتبط بودن با شغل ) به ازای هر ده ساعت آموزش معادل یک ماه تجربه شغلی تلقی می شود . حداکثر تجربه ای که به این طریق محاسبه می گردد دو سال است .

تبصره – در صورتی که به دلایلی امکان تعیین ساعات آموزشی میسر نباشد این جایگزینی متناسب با مدت ونوع آموزش واهمیت گواهی نامه مربوط انجام می شود .

ماده 5- سوابق کار کارگر در خارج از این کارگاه در صورتی که مرتبط بودن آن با شغل مورد تایید کمیته طبقه بندی مشاغل باشد جهت جانشینی شرایط احراز شغل از لحاظ کمبود تجربه ویا کمبود تحصیل به ترتیب مقرر در این دستورا لعمل محاسبه می گردد .احتساب این سوابق بابت اعطای پایه سنوات با توجه به ضوابط این دستورالعمل با موافقت مدیریت امکان پذیر خواهد بود .

ماده 6- سوابق کارکنان از کارگاه در احتساب سنوات خدمت آنان منظور خواهد شد.

نحوه محاسبه وچگونگی تعیین تعداد پایهای استحقاقی مربوط به سوابق گذشته کارکنان کارگاه پس ازکسر سوابق جایگزین شده بابت کمبود مدرک تحصیلی (موضوع تبصره ماده یک )مطابق با روشهای مورد قبول وزارت کار وامور اجتماعی (اداره کل طبقه بندی مشاغل ، مزد وبهره وری ) که ضمیمه این دستورالعمل می باشد تعیین گردیده است .