تعداد بازدید از این صفحه : 4 بار

آیین نامه تاسیس و برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای


آئين نامه تاسيس وبرگزاري دوره هاي  كوتاه مدت حرفه اي

 

 1.   هدف :

 هدف از برگزاری اين دوره ها ارتقاء مهارت هاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است.

2.تعريف دوره :

 دوره کوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطلاق مي شود كه ضمن تامين نيازهاي حرفه اي  دانش آموختگان علوم پزشكي و ارتقاء مهارت هاي حرفه اي آنان ، منتج به صدور گواهي شده ولي اين گواهي  جايگزين مدارك رسمي دانشگاهي نخواهد شد. طول دوره بسته به محتواي دوره از دو هفته تا شش ماه است.

3.شركت كنندگان :

 شرکت­کنندگان اين دوره ها ، دانش آموختگان علوم پزشكي هستند.(ماده 3 مصوبه هيات وزيران 10/2/1376)

4.مشخصات دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي  شامل موارد ذيل مي شود:

1)      عنوان دوره

2)      ضرورت و كاربرد دوره

3)      طول مدت آموزش(طول مدت براساس محتوا تعيين می­شود)

4)      شرايط فراگيران  (كليه ويژگيهاي فراگيران ،رشته تحصيلي و سوابق آموزشی آنان)

5)      محل آموزش(محل فيزيكي آموزش بايد از امکانات لازم جهت رسيدن به اهداف دوره برخوردارباشد)

6)      تقويم زمانی(شروع و اتمام دوره، آزمون ورودی و زمان­بندی)

7)      نحوه آموزش(شيوه هاي ياددهي –يادگيري مانند خواندن مقاله، جلسات سخنرانی، روش عملی وشبيه سازي ، آزمايشگاه ،ارائه از طريق ويدئوو كامپيوتر........)

8)       مسئول دوره آموزش و مدرسين دوره( ويژگيهاي مسئول دوره ومدرسين )

9)       مقررات آموزشی(حضور و غياب ،ساير مقررات آموزشي )

10)   ظرفيت دوره (تعداد شركت كنندگان)

11)   نحوه ارزيابي يادگيرندگان(آزمون تئوری، عملی، نمره قبولی و .... )

12)   شهريه  (ميزان شهريه متناسب با برآورد هزينه دوره تعيين مي شود)

5.   محتواي دوره

محتواي دوره شامل اهداف اختصاصي ، توصيف كامل مراحل انجام مهارت و منابع علمي مي شود.

      6. مراكز مجري

   دانشگاههاي علوم پزشكي مجاز به برگزاري دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي مي باشند. ساير مراكز مي توانند با همكاري دانشگاههاي علوم پزشكي اقدام به برگزاري اين دوره ها  نمايند. بديهي است در كليه موارد مسئوليت دوره بعهده دانشگاه علوم پزشكي است.

 

7. فرايند تأسيس و /يا برگزاري دوره

دانشگاه هاي علوم پزشكي می­توانند با رعايت مفاد آئين نامه ،درخواست تاسيس و/يا برگزاری دوره نمايند.

1-7- ضوابط و برنامه تاسيس دوره از دانشگاههاي علوم پزشكي به اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي ارائه شده و پس از تائيد در اين اداره ، در مراكز واجد شرايط قابل اجرا خواهد بود.

  2- 7 - درخواست برگزاري  دوره کوتاه مدت حرفه اي بايد حداقل 3 ماه پيش ازبرگزاري دوره تكميل و به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی ارسال شود. صدور مجوز برگزاري دوره از اختيارات اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي است .

 

8. اختصاص امتيازآموزش مداوم

 دوره هاي كوتاه مدت مهارت حرفه اي  يكي از انواع برنامه هاي آموزش مداوم است كه به آن امتياز آموزش مداوم نيز تعلق مي گيرد. گواهي امتياز طبق ضوابط برنامه هاي آموزش مداوم صادر مي شود.

 

9. اعطاء  گواهينامه دوره

گواهي دوره كوتاه مدت حرفه اي بايد به تائيد معاون آموزشي دانشگاه ودبير هر دوره برسد.  اين گواهي حاوي طول دوره ،محتواي آموزش و ميزان صلاحيت كسب شده خواهد بود.اين گواهي  جايگزين مدرك رسمي دانشگاهي نشده ومشخصاً ارزش آموزش  مداوم را دارد.